چگونه بشارت دهیم

برای موعظه و تعلیم انجیل راههای زیادی برای مسیحیان وجود دارد. بشارت شخصی، بشارت دادن از طریق گروههای کوچک، از طریق رسانه‌های گروهی، چگونه بشارت دهیماز طریق جزوه، ‌از طریق داستان، موسیقی و سرود، فیلم، تلویزیون و رادیو. کلیسای خانگینمونه‌ای از یک گروه کوچک بشارتی است. در این تعلیم یاد خواهید گرفت که چگونه اعضای یک گروه کوچک می‌توانند طوری با هم کتاب مقدس را مطالعه و در مورد اعضای آن گفتگو کنند که پیغام انجیل را برای خود کشف نمایند.

الف -  اصول کتاب مقدس برای بشارت

در کتاب مقدس چه اصلی برای بشارت وجود دارد؟

۱ -  برای غیرمسیحیان دعا کنید.

کولسیان ۴: ۲ - ۴ ؛ اعمال ۱۶: ۱۴
برای اعضای غیر ایماندار خانواده، دوستان، همکاران و همسایه‌هایتان مرتب دعا کنید تا خدا فرصـــتی را برای درمیان گذاشتن انجیل با آنان ایجاد کند و قلبهایشان را باز کند تا پیغام را بپذیرند. دعا ابراز وابستگی خود به خدا و کار او در قلبها و زندگی‌های مردم است.

۲ -  به زندگی غیرمسیحیان وارد شوید.

یوحنا ۲: ۱۲ ؛ اعمال ۱۰: ‌۳۸
با وارد شدن به مسائل زندگی غیرمسیحیان علاقه آنها را جلب کنید. انبیاء، عیسی مسیح و شاگردان چنین می‌کردند. زندگی مفیدی در بین آنها داشته باشید. درفعالیتهایشان سهیم شوید و مشارکت کنید. در مشکلات و در علائق آنها شرکت کنید و نسبت به آنها علاقه شخصی نـــشان دهید. اجازه دهید که زندگی شما را از نزدیک و به مدت طولانی مشاهده کنند. کیفیت زندگی، قابل اعتماد بودن، امانتداری، خلوص، مشارکت، کمک کردن، علاقه شخصی و محبت شما می‌تواند بی‌اعتمادی و نفرت آنها از مسیح را از بین برده وآنها را به سوی ارتباط با مسیح بکشاند.

۳ -  غیرمسیحیان را در زندگی خود مداخله دهید.

یوحنا ۱: ۳۸ - ۳۹
با دعوت یک غیرمسیحی به موقعیتهای مختلف زندگیتان، علاقه او را جلب کنید. در خانه خود زندگی نمونه‌ای داشته باشید، درب خانه خود را به روی غیرمسیحیان باز بگذارید، آنها را دعوت کنید تا " بیایند و ببینند " که مسیحیان چه کسانی هستند و چه کار می‌کنند، آنها را در فعالیتهایتان و مشارکتتان با سایر مسیحیان وارد سازید. اجازه دهید که غیرمسیحیان از نزدیک و به مدت طولانی ببینند که ارتباط، با خدا و سایر مسیحیان امکان‌پذیر است و این ارتباطات تأثیر عمیقی بر شما و خانواده‌تان دارد. عمل کردن به آنچه موعظه می‌کنید پیغام شما را قدرتمند می‌سازد.

۴ -  با غیرمسیحیان کتاب مقدس را بخوانید یا بررسی کنید.

رومیان ۱۰: ۱۴ - ۱۷ ؛ اعمال ۸: ۳۰ - ۳۱ ، ۳۵ ؛ ۱۷: ۲ - ۴
ایمان از شنیدن پیغام است و پیغام از طریق کلام مسیح شنیده می‌شود. برای اینکه شخصی ایمان آورد، اعلام تعلیم یا درمیان گذاشتن انجیل اجتناب‌ناپذیر است. غیرمسیحیان را دعوت کنید تا با شما کتاب مقدس را بخوانند و بررسی کنند. بدین صورت او معرفت و درک انجیل را کسب خواهد کرد. برای مثال، یک کلیسای خانگی به صورت هفتگی به مدت چندین ماه یا در سرتاسر سال تشکیل دهید. شیوه شما بایستی شامل مواردی باشد که در اعمال ۱۷ ذکر شده است: " مباحثه کردن "، " واضح ساختن " و " روشن کردن ".

الف)  " مباحثه کردن " یعنی گفتگو یا بحث در مورد یک عبارت کتاب مقدس.
ب)  " واضح ساختن " یعنی کاملاً باز کردن قسمتهای سخت کتاب مقدس.
پ)  " روشن کردن " یعنی از سایر قسمتهای کتاب مقدس حقایق و مدارکی را ارائه دهید، بخصوص حقایقی در ارتباط با خدا، مسیح و مرگ و قیام عیسی.
ت)  هدف گروه اکتشاف، کشف و گفتگو در مورد کتاب مقدس و حقایقی در مورد خدا، انسان و زندگی است. کمک کنید تا غیرمسیحیان آنچه کتاب مقدس واقعاً می‌گوید را کشف کنند بخصوص در مورد عناوین زیر:
۱)  خدا چه کسی است و چگونه می خواهد با ما ارتباط برقرار کند؟
۲)  عیسی مسیح چه کسی است، بر روی زمین چه کرد و در حال حاضر چه می‌کند؟
۳)  زندگی بدون خدا به چه چیز شباهت دارد و به کجا منتهی می‌شود؟
۴)  زندگی با خدا به چه چیز شباهت دارد و به کجا منتهی می‌شود؟
۵)  چگونه یک شخص می‌تواند با خدا ارتباط شخصی پیدا کند؟

۵ -  اجازه دهید که غیرمسیحیان حقایق را برای خود کشف کنند.

لوقا ۱۰: ۲۵ - ۲۸ ؛ اعمال ۱۷: ۱۱
کاری کنید تا غیرمسیحیان حقایق کتاب مقدس را برای خود کشف کنند. این کار را با پرسیدن سؤالات و با کمک به آنها در فکر کردن به مفهوم و نتایج آنچه می‌خوانند انجام دهید. بدین ترتیب آن حقیقت تأثیر عمیق‌تری بر آنها خواهد داشت و آن را بهتر به یاد خواهند آورد.

۶ -  اجازه دهید که غیرمسیحیان حقیقت را با واژه‌های مورد نیاز خودشان درک کنند.

لوقا ۴: ۱۸ - ۱۹ ؛ اول قرنتیان ۹: ۱۹ - ۲۳
اجازه دهید که غیرمسیحیان حقایق کتاب مقدس را با واژه‌هایی که برای آنها مناسب است درک کنند. احساس مردم نسبت به نیازهای زندگیشان  بسیار متفاوت است.

الف)  بعضی از مردم نیـــازهای جسمی دارنــــد. بیمار یا معلول، خسته یا فرسوده، گرسنه یا فقیر،‌ مظلوم یا جفا دیده هستند.
ب)  بعضی از مردم نیازهـــای روانی دارنـــد. احساس ناامنی می‌کنند،‌ هویت خود را از دست داده‌اند،‌ خود را دوست ندارند، با فشار شدید روانی زندگی می‌کنند یا از زخم‌های عمیق روانی در رنج هستند.
پ)  همه مردم دارای نیازهای روحانی هستند. از گذشته و وضعیت کنونی گناه‌آلود یا شرم‌آور خود رنج می‌کشند نسبت به شخص دیگر احساس تلخی یا نفرت می‌کنند، برعلیه خدا یاغی هستند یا فقط گمشده‌اند.
ت)  اغلب مردم دارای نیازهای رفتاری هستند. اسیر عادتهای زشت یا روابطی هستند که فقط برای کسب رضایت خود به دنبال آنها می باشند. یا در رابطه با برقراری ارتباط یا هر فعالیت جدیدی غیرفعال هستند. به آنها نشان دهید که چگونه حقایق کتاب مقدس در موقعیتهای خاص آنها کاربرد دارد.

۷ -  به غیرمسیحیان کمک کنید تا حقیقت را به زندگیشان ارتباط دهند.

مرقس ۱: ۱۴ - ۱۵ ؛ اعمال ۳: ۱۹ ؛ دوم قرنتیان ۶: ۱ - ۲
غیرمسیحیان را تشویق کنید تا حقایق کتاب مقدس را به زندگی خود ارتباط دهند. آنها را تشویق یا ترغیب کنید که به پیغام کتاب مقدس پاسخ دهند. آنها را دعوت کنید تا مسیح را به عنوان نجات‌دهنده و خداوند خود در قلبها و زندگیشان بپذیرند. خدا کتاب مقدس را داد نه فقط برای اینکه باعث خشنودی افکار ما گردد بلکه زندگی‌های ما را تغییردهد. این جنبه از بشارت در کلیسای خانگی بدست نمی آید بلکه در طی یک ملاقات شخصی.


ب -  شیوه‌ای برای یک گروه بشارتی کوچک

۱ -  مکان، محیط و فعالیتها

الف)  مکان. یک مکان مناسب انتخاب کنید مثل یک خانه، یک اطاق کوچک و یا یک مکان آرام در فضای بیرون و یکدیگر را در آنجا ملاقات کنید.
ب)  تعداد. تعداد افراد را کم نگه دارید، در حدود ۴ تا ۸ نفر.
پ)  شیوه. فعالیتها را غیررسمی و بدون تشریفات انجام دهید. بهتر است که شامل فعالیتهای خاص مسیحی مثل موعظه، سرودخوانی یا دعا نباشد. تنها فعالیتهای گروه اکتشاف، خواندن و گفتگو کردن در مورد کتاب مقدس است. در بعضی فرهنگ‌ها و مکانها اضافه کردن سرودخوانی و دعا ممکن است مفید و کمک کننده باشد. در سایر فرهنگها این فعالیتها مردم را از هدف اصلی که کشف حقایق کتاب مقدس است دور می‌سازد. در کشورهایی که مسیحیان تحت جفا هستند چنین فعالیتهایی نظیر موعظه، سرودخوانی و با صدای بلند دعا کردن توجه دشمنان را جلب خواهد کرد. در چنین وضعیتی گروه کوچک بایستی به قدری آهسته صحبت کند که هیچکس نتواند صدای آنها را پشت درب براحتی بشنود. درچنین شرایطی همه افراد نباید با هم وارد یا خارج شوند بلکه هرکدام به تنهایی یا دو به دو اینکار را انجام دهند. در مورد شیوه‌ای که نسبت به شرایط شما بهترین است تصمیم بگیرید.
ت)  محیط. در موقعیتهای مطمئن تر و امن‌تر، قبل و بعد از گفتگو در کلیسای خانگی یک موزیک مناسب بنوازید. اگر مناسب باشد، قبل و بعد از گفتگو نوشیدنی تعارف کنید مثل چایی.
ث)  زمان. سرگروه بایستی به صورت توافقی زمان را محدود به ۶۰، ۹۰ یا ۱۲۰ دقیقه نگاه دارد و به موقع شروع کند و خاتمه دهد. به خصوص این موضوع در جوامع مدرن دارای اهمیت است که مردم بایستی در سایر زمینه‌ها نیز فعالیت کنند و دارای مسئولیتهای دیگری نیز هستند.

۲ -  یک مسیحی با یک یا دو غیرمسیحی

الف)  زمانیکه چند مسیحی تصمیم می‌گیرند که به مدت چند ماه هر هفته کلیسای خانگی داشته باشند هریک از آنها سعی می‌کند تا یکی از دوستان خود را به این جلسه‌ها دعوت کند.
ب)  به مردم بگویید که هدف کشف و گفتگوی حقایق درباره خدا، انسان و زندگی از دید کتاب مقدس با یکدیگر است.
پ)  شخص مسیحی بایستی دوستش را به مکان جلسه همراهی کند نزدیک او بنشیند، درطی زمان کشف و گفتگو با یکدیگر کار کنند و سرانجام با یکدیگر جلسه را ترک کنند.

۳ -  معرفی

سرگروه به همه خوشامد می‌گوید. هرکس خود را معرفی می‌کند (فقط اسم کوچک، شاید رشته تحصیلی یا شغل). سرگروه هدف گروه اکتشاف و همینطور شیوه کشف و گفتگو را توضیح می دهد، بدین ترتیب:

الف)  هدف گروه اکتشاف، کشف و گفتگوی حقایق درباره خدا، انسان و زندگی از دید کتاب مقدس با یکدیگر است.
ب)  ما یک فصل (یا یک عبارت) از کتاب مقدس را دوبار می‌خوانیم: ابتدا با یکدیگر و بعد به آرامی برای خودمان.
پ)  سه یا چهار سؤال مهم وجود دارد که ما نخست هر سؤال را درگروههای کوچک دو نفره گفتگو خواهیم کرد.
ت)  سپس اکتشافات خود را با یکدیگر در میان گذاشته و گفتگو خواهیم کرد و همینطور تلاش خواهیم کرد تا سؤالاتمان را در تمام گروه روشن سازیم.
ث)  در پایان خلاصه‌ای از گفتگو را خواهیم داشت.
۴ -  خواندن کتاب مقدس

الف)  کتاب مقدس
بایستی همه از یک نوع ترجمه کتاب مقدس استفاده کنند. در صورت کمبود یک نوع ترجمه می‌توانید از قسمت مورد مطالعه کتاب مقدس فتوکپی گرفته و در دسترس همه بگذارید. طوری کتاب مقدس‌ها را پخش کنید که هر گروه کوچک،‌ یعنی یک مسیحی و دوستش، یک کتاب مقدس داشته باشند.
ب)  با یکدیگر بخوانید.
بعد از اینکه همه آن فصل کتاب مقدس یا آن قسمت را پیدا کردند، هر یک بنوبت یکی بعد از دیگری در گروه یک آیه بخواند.
پ)  به تنهایی بخوانید.
بعد از آن از هر فرد بخواهید که به آرامی برای خودش یک یا چند بار آن فصل یا قسمت را بخواند.

۵ -  انواع سؤالاتی که در کلیسای خانگی استفاده می‌شوند.
سرگروه بایستی از سؤالاتی استفاده کند که به اعضاء کمک میکنند تا حقایق انجیل را در آن فصل بخصوص انجیل پیدا کنند.

سؤالات زیر فقط برای نمونه هستند و در هر فصل خاص بایستی سؤالات مختص به همان فصل باشد.
سرگروه سه (یا چهار) سؤال مهم از هر فصل آماده می‌کند حداقل یک سؤال برای هرکدام از سه گروه زیر:


گروه ۱/ عیسی مسیح چه می‌کند؟
نمونه سؤالات برای مثال:
•    عیسی چگونه علاقه خود را به مردم نشان می‌داد؟
•    عیسی چگونه نشان می‌داد که نیازهای مردم را درک کرده است؟
•    نگرش عیسی چه تفاوتی با نگرش معاصرین خود داشت؟
•    عیسی با یک مشکل خاص زندگی چگونه مواجه می‌شد؟ مشکلاتی مانند نادانی، بیماری، پیش‌داوری، انتقاد، ‌لجاجت، خودخواهی، مخالفت، مرگ و غیره.
•    عیسی چگونه قدرت خود را برای کمک کردن به مردم نشان می‌داد؟
•    عیسی چگونه بر یک موقعیت خاص زندگی، اقتدار خود را نشان می‌داد؟
•    اهمیت آنچه عیسی انجام می‌داد چیست؟
•    معنی آنچه عیسی اینجا می‌گوید چیست؟ یا او چرا این را می‌گوید؟
•    او چرا کارهایی بخصوص انجام می‌داد؟ برای مثال او چرا به زمین آمد؟
•    از ســـخنان و عملکردهای عیسی چه چیز در مورد طبیعت انسانی و زندگی و یا دنیا می‌آموزیم؟


گروه ۲/ عیسی مسیح کیست؟
نمونه سؤالات برای مثال:
•    این اتفاق خاص چه جنبه بی‌نظیری از شخصیت او را آشکار می‌کند؟
•    عیسی در مورد خودش چه ادعایی می‌کند؟
•    منـــظور عیسی چیست وقتی که می‌گوید (برای مثال) "‌ من نور جهان " یا " نان حیات " هستم ؟
•    مردم فکر می‌کردند که عیسی چه کسی است؟
•    یک نبی مشخص عهد عتیق صدها سال قبل در مورد عیسی چه می‌گوید؟


گروه ۳/ مردم چگونه می‌توانند با عیسی مسیح ارتباط پیدا کنند؟
نمونه سؤالات برای مثال:
•    عیسی می‌خواهد چگونه با ما ارتباط پیدا کند؟
•    انسانهای مختلف چگونه به اعمال یا تعالیم عیسی واکنش نشان می‌دهند؟
•    عیسی می‌گوید یک شخص بایستی برای داشتن ارتباط با او چکار کند؟
•    عیسی مسیح از ما چه انتظاری دارد؟
•    در شخصی که ایمان می‌آورد چه تغییراتی اتفاق می‌افتد؟
•    یک ایماندار در رابطه اش با عیسی چه چیزی را میتواند انتظار داشته باشد که تجربه کند؟
•    نتایج شروع رابطه با عیسی چیست؟
•    نتایج رد کردن و نپذیرفتن رابطه با عیسی چیست؟
•    مردم برای ایمان نیاوردن به عیسی از چه دلایل و برهانی استفاده میکنند؟
•    معنی (برای مثال) " ایمان آوردن " یا پذیرفتن عیسی در قلب و زندگیتان چیست؟
•    یک شخص چطور می‌تواند عملاً (برای مثال) عیسی را در قلب و زندگی خود بپذیرد؟

۶ -  کشف و گفتگو
الف)  عمل متقابل
ویژگی کلیسای خانگی خواندن، گفتگو کردن، توضیح دادن و ثابت کردن است. همانطور که در اعمال ۱۷ آمده است. موعظه، تعلیم یا دعوت مردم به گرفتن یک تصمیم شامل آن نمی‌شود. گروهی کوچک که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند وجه تمایز کلیسای خانگی است و ارتباطی یکطرفه از سوی سخنران به طرف شنوندگان از ویژگی‌های آن نیست.

ب)  برای خودتان کشف کنید.
تمرکز کلیسای خانگی بر این است که به مردم کمک کند تا حقایق کتاب مقدس را برای خودشان کشف کنند. پس در طی زمان کشف و گفتگو در گروه کوچک (متشکل از یک مسیحی و دوستش) شخص مسیحی بایستی دوستش را تشویق کند که مشاهدات خود را انجام دهد و نتیجه‌گیری‌های خود را کسب کند. فرد مسیحی از دوستش سؤالات اضافی دیگری می‌پرسد مثل:
۱)  " در ارتباط با این سؤال چه حقایقی را می‌توانیم پیدا کنیم؟ "
۲)  " فکرمی‌کنی این چه معنی دارد؟ "
۳)  امروز چطور می‌توانیم این شرایط را به خودمان ربط بدهیم؟

پ)  نظم دهنده (هماهنگ کننده) گفتگو
عملکرد سرگروه بیشتر این است که ناظر یا نظم‌دهنده‌ گفتگو باشد تا اینکه معلم کتاب مقدس.
۱)  بعد از معرفی و خواندن کتاب مقدس او اولین سؤال مهم را می‌پرسد؟
۲)  گروه کوچک یعنی شخص مسیحی و دوستش سعی می‌کنند که در مدت تقریباً ۵ دقیقه حقایق را کشف و در مورد پاسخ سؤالات گفتگو کنند.
۳)  سپس سرگروه این سؤال را در سطح کل گروه مطرح می‌کند. او گفتگو تمام اعضای گروه را هدایت می‌کند با تشویق تک تک افراد به مطرح کردن اکتشافات ابتدایی و نقطه نظراتشان، با پرسیدن هر سؤالی که آنها دوست دارند و حتی گفتگو در مورد یک نظر خاص. او سعی می‌کند که گروه را به گفتگو در مورد حقایقی بکشاند که آنها کشف کرده‌اند. همه سؤالات افراد را جدی می‌گیرد اما نبایستی از هدف اصلی منحرف شود. در صورتیکه مفید باشد خود او به یک سؤال مشکل جواب می‌دهد و یا بعد از جلسه گروهی به سؤالی پاسخ می‌دهد.
۴)  تقریباُ بعد از ده دقیقه گفتگو سرگروه پاسخ سؤال را خلاصه می‌کند و از نظرات همه اعضاء حاضر استفاده می‌کند. سپس دومین سؤال مهم را مطرح می‌سازد و غیره.
۵)  در پایان جلسه گروه اکتشاف، بعد از اینکه این فرایند سه (یا چهار) بار تکرار شد، سرگروه خلاصه‌ای از اکتشافات را ترجیحاً به روش کشیدن تصویری بر روی تخته سیاه (یا تکه ای کاغذ) ارائه می‌کند. این تصویر بایستی حقایقی را نشان دهد که در آن فصل یا متن خاص مورد مطالعه، یافت شده اند.

۷ -  زمان بعد از جلسه کلیسای خانگی
الف)  دعوت
سرگروه می‌گوید، "‌ جلسه کلیسای خانگی این هفته خاتمه می‌یابد لطفاً دوباره هفته دیگر بیائید. کلیسای خانگی هر هفته درهمین مکان (یا در فلان جا) و در همین زمان (یا در فلان ساعت) تشکیل می شود. 
اگر الآن کار دیگری دارید لطفاً در ترک کردن اینجا آزاد باشید گرچه اگر دوست دارید می‌توانید بمانید و اگر مایل باشید بیشتر صحبت کنیم. "
ب)  تماس خود را حفظ کنید.
مسیحیانی که دوستان خود را به جلسه کلیسای خانگی می‌آورند بایستی به ملاقات با دوستانشان در موقعیتهای دیگر وقت بدهند. آنها بایستی فرصتهایی را برای گفتگو کردن حقایق کتاب مقدس پیدا کنند.

پ)  به درک او از انجیل توجه کنید.
هرگاه دوستی علاقمند یا آماده پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات‌دهنده در زندگی خود می‌شود دوست مسیحی‌اش بایستی مطمئن شود که او انجیل را درک کرده باشد. شیوه‌ای که مردم عیسی مسیح را در زندگیشان می‌پذیرند می‌تواند بسیار متفاوت باشد. بعضی مواقع مفید است که با او دعا کرد تا عیسی مسیح را به زندگیش بپذیرد. بعضی مواقع بهتر است که فقط سؤالات درستی درمورد درک او از انجیل بپرسید.

ت)  تمرکز بر انجیل
گروه اکتشاف، یک گروه بررسی بشارتی کتاب مقدس است و هر جلسه به نوبه خود یک برنامه کامل است. بعضی دوستان فقط یکبار می‌آیند، بعضی دیگر نامرتب خواهند آمد، ‌اما سایرین همیشه شرکت خواهند کرد. به همین علت است که در طی یک جلسه کلیسای خانگی هدف این است که با استفاده از سؤالات و گفتگو تا آنجائیکه امکان دارد حقایق انجیل را واضح ساخت.

ث)  پیگیری
پس از اینکه افرادی در گروه اکتشاف، مسیح را به عنوان نجات‌دهنده خود بپذیرند. ازاین مسیحیان یک گروه رشد یا گروه شاگردی تشکیل دهید. اگر دارای یک تیم خادمان مسیحی هستید کلیسای خانگی را می‌توانید در سرتاسر سال ادامه دهید. بعضی از خادمان در کلیسای خانگی و بعضی در گروههای رشد یا شاگردی فعالیت خواهند کرد. مسیحیان جدید مدتی با ادامه شرکت در کلیسای خانگی از آن استفاده خواهند کرد. در بعضی شرایط گروه رشد یا  شاگردی را می‌توان در مکانی مشابه با کلیسای خانگی اما در اطاقی دیگر تشکیل داد. اما در پایان در قسمت پذیرایی و مشارکت می‌توان همدیگر را ملاقات نمود.

پ -  بخش پیشنهادی از کلام خدا برای یک گروه اکتشاف

می‌توانید از انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا و همچنین فصلهایی مثل رومیان ۳ و افسسیان ۲ برای کلیسای خانگی استفاده کنید. قسمتهای زیر از کتاب مقدس ثابت کرده‌اند که در کلیسای خانگی مفید خواهند بود.
۱)    متی ۱: ۱۸ - ۲: ۲۳ تولد مسیحا
۲)    متی ۴: ۱ - ۲۵ وسوسه ها، تعلیم، موعظه، شفا
۳)    متی ۵: ۱ - ۴۸ برکت‌ها، نور و نمک، ‌شریعت
۴)    متی ۶: ۱ - ۳۴ هدیه دادن، دعا، روزه،‌ پول، اضطراب
۵)    متی ۷: ۱ - ۲۹ داوری، دعا، دروازه‌ها، درخت، بنا کنندگان
۶)    متی ۸: ۱ - ۳۴ شفا، بهای پیروی
۷)    متی ۹: ۱ - ۳۸ شفا، دعوت، روزه، دعا
۸)    متی ۱۱: ۱ - ۳۰ معجزات، ملکوت، آرامش درون
۹)    متی ۱۲: ۱ - ۵۰ سبت، خادم، ملکوت، خانواده
۱۰)    متی ۱۳: ۲۴ - ۵۱ مثل‌ها
۱۱)    متی ۱۵: ۱ - ۲۰ پاک و ناپاک
۱۲)    متی ۱۸: ۱ - ۳۵ مثل‌ها
۱۳)    متی ۱۹: ۱ - ۳۰ ازدواج، بچه‌ها، ثروتمندان
۱۴)    متی ۲۰: ۱- ۲۸  مثل، مرگ، رهبری
۱۵)    متی ۲۱: ۲۸ - ۴۶ مثل‌ها
۱۶)    متی ۲۲: ۱ - ۴۰ مثل، دولت، ازدواج، محبت
۱۷)    متی ۲۳: ۱ - ۳۹ ریاکاران
۱۸)    متی ۲۴: ۱ - ۵۱ آمدن ثانویه
۱۹)    متی ۲۵: ۱ - ۴۶ آمدن ثانویه، داوری نهایی
۲۰)    متی ۲۶: ۳۱ - ۷۵ درگیری، دستگیری، محاکمه
۲۱)    ۲۷: ۱ - ۶۶ محاکمه، صلیب، دفن
۲۲)    متی ۲۸: ۱ - ۲۰ قیام، مأموریت عظیم    ۱)    یوحنا ۱: ۱ - ۵۱ ازلیت عیسی، دعوت شاگردان
۲)    یوحنا ۲: ۱ - ۲۳ عروس، معبد
۳)    یوحنا ۳: ۱ - ۲۱ تولد دوباره، نجات، محکومیت
۴)    یوحنا ۴: ۱ - ۴۲ روح‌القدس + پرستش روحانی
۵)    یوحنا ۵: ۱ - ۴۷ ادعاهای او در مورد ارتباطش با خدا + شهادتهایی در مورد عیسی
۶)    یوحنا ۶: ۱ - ۱۵، ۲۵ - ۷۲ نانی که فاسد می‌شود + نانی که حیات ابدی بدنبال دارد
۷)    یوحنا ۸: ۱ - ۵۹ ادعاهای عیسی
۸)    یوحنا ۹: ۱ - ۴۱ کوری جسمانی + کوری روحانی
۹)    یوحنا ۱۰: ۱ - ۳۹ شبان و گوسفندان
۱۰)    یوحنا ۱۱: ۱ - ۵۷ معجزه + جفا
۱۱)    یوحنا ۱۲: ۱ - ۵۰ پیش‌بینی مرگ + بی‌ایمانی یهودیان
۱۲)    یوحنا ۱۳: ۱ - ۳۸ پیش‌بینی خیانت و انکار
۱۳)    یوحنا ۱۴: ۱ - ۲۷ ادعاهای عیسی + روح‌القدس
۱۴)    یوحنا ۱۵: ۱ - ۲۷ تاک و شاخه‌ها، نفرت دنیا
۱۵)    یوحنا ۱۷: ۱ - ۲۶ دعای عیسی
۱۶)    یوحنا ۱۸: ۱ - ۴۰ دستگیری، محاکمات
۱۷)    یوحنا ۱۹: ۱ - ۴۲ محکوم شدن، صلیب، دفن
۱۸)    یوحنا ۲۰:‌۱ - ۳۱ قیام، ظهور
۱)    اشعیاء ۵۲: ۱۳ - ۵۳: ۱۲ نبوت در مورد انسانیت، رنج و پیروزی عیسی، مسیح
۲)    رومیان ۳: ۹ - ۳۱ نیاز به عدالت + عادل شمردگی از طریق ایمان
۳)    افسسیان ۲: ۱ - ۱۰ مرگ در گناهان + حیات داشتن در مسیح
۴)    اعمال ۱: ۱ - ۱۱، اول تسالونیکیان ۴: ۱۳ - ۵: ۱۱ صعود + آمدن ثانویه
۵)    کولسیان ۱: ۱۵ - ۲۳، ۲: ۹ - ۱۵ عظمت عیسی
۶)    کولسیان ۲۰: ۱۱ - ۲۱: ۸ ، ۲۱: ۲۲ - ۲۲: ‌۶ داوری نهایی + آسمان و زمین جدید
۱)    مرقس ۱: ۱ - ۴۵ قدرتمند + روحانی، خدا + وسوسه شده، موعظه، تعلیم، شفا، محتاج و دلسوز
۲)    مرقس ۲: ۱ - ۲۷ اقتدار، بیمار +  سالم، کهنه + تازه
۳)    مرقس ۳: ۱ - ۳۵ قوانین مذهبی + نیازهای انسانی، روح‌های شریر +  روح‌القدس، ‌خانواده زمینی + خانواده خدا
۴)    مرقس ۴: ۳۵ - ۵: ۴۳ اقتدار بر طبیعت، دیوها، بیماریهای علاج ناپذیر و مرگ
۵)    مرقس ۱۰: ۱ - ۲۵ طلاق، فرزندان، ثروتمند، رهبران و به صلیب کشیدن او
۶)    مرقس ۱۵: ۱ - ۴۷ محاکمه، طرد شدن، مصلوب شدن، دفن
ت -  نمونه‌ای از یک برنامه گروه اکتشاف

موارد زیر مثالی از یک برنامه کلیسای خانگی است.

۱ -  مقدمه
اجازه بدهید که هر فرد مسیحی کنار دوستش بنشیند. هدف کلیسای خانگی را توضیح بدهید که کشف و گفتگوی حقایق درباره خدا، انسان و زندگی از دید کتاب مقدس با یکدیگر است.

۲ -  خواندن
یک فصل یا قسمت از کتاب مقدس را دوبار بخوانید. از یک نوع ترجمه کتاب مقدس و یا فتوکپی آن قسمت از کتاب مقدس استفاده کنید. نخست در گروه هر شخص به نوبت یک آیه از متی ۹: ۱ - ۳۸ را بخواند، سپس بگذارید که هر شخص متی ۹: ۱ - ۳۸ را به آرامی برای خود بخواند.

۳ -  سؤالات
سرگروه سؤالات مهم زیر را آماده می‌کند.
سؤال ۱)  عیسی چگونه علاقه خود را به مردم نشان می‌داد؟
سؤال ۲)  در واقعه شفای مرد مفلوج کدام جنبه از شخصیت مسیح آشکار گردید؟
سؤال ۳)  منظور عیسی چه بود وقتی گفت، " حصاد فراوان است لیکن کارگر کم " (۹: ۳۷)؟
سؤال ۴)  در این فصل اشخاص مختلف چگونه به عیسی پاسخ دادند؟
قبل از ادامه گفتگو در تمام گروه در مورد هر یک از سؤالات مهم به مدت ۵ دقیقه در گروه کوچک که شامل یک مسیحی و دوست او می‌گردد گفتگو کنید.

۴ -  گفتگو
اکتشاف گروه کوچک را در میان گذاشته و مورد گفتگو قرار دهید. سعی کنید که سؤالات را در کل گروه روشن سازید. برای هر سؤال مهم و گفتگو ده دقیقه وقت صرف کنید.

۵ -  خلاصه
در پایان هر سؤال مهم و گفتگو در مورد آن، با استفاده از آنچه هر یک از اعضاء گروه در میان می‌گذارد پاسخ را خلاصه کنید.

کلیسای ایرانیان دُبی

رادیو مژده

رادیو مژده

معرفی نرم افزار مژده

نرم افزار مژده

بالای صفحه