خدمت عیسی چه خصوصیتی دارد؟

خدمت عیسی چه خصوصیتی دارد؟ خدمت ما باید چه خصوصیتی داشته باشد؟

الف  -  خدمت عیسی در عهد جدیدخدمت عیسی چه خصوصیتی دارد؟

۱ –  خدمت عیسی و شاگردانش خدمتی ملکوتی بود.
در آمدن اولیه اش به این زمین، عیسی آمد تا ملکوت خدا را برقرار و استوار سازد.
بطور عام، ملکوت خدا، پادشاهی، حاکمیت مستقل و قدرت کامل خدا بر همه مردم و همه چیز است.
بطور خاص، ملکوت خدا، پادشاهی و حاکمیت خدا از طریق عیسی مسیح است که در قلبها درک و پذیرفته شده و در زندگی قوم خدا عمل میکند. اساس ملکوت خدا بر کار نجات بخش عیسی مسیح برای قومش و کاربرد آن کار، توسط  روح القدس در قوم او میباشد که در ۴ نکته قابل روئیت نتیجه میدهد: 

۱)    نجات کامل ایمانداران از ابتدا تا انتها
۲)    بنا کردن ایمانداران بعنوان کلیسا روی زمین
۳)    تاثیر ایمانداران در هر جنبه از اجتماع بشری (ذهنی، فیزیکی، اجتماعی و روحانی)
۴)    در نهایت، هستی رستگارشده یا آسمان جدید و زمین جدید در آمدن ثانویه عیسی مسیح   

۲ -  خدمت عیسی و شاگردانش خدمتی در منازل بود.

الف)  عیسی در منازل معمولی مردم موعظه کرد، آموزش و شفا داد (مرقس ۲: ۱ – ۵ ؛ ۳: ۲۰ ، ۳۲ – ۳۵).
ب)  عیسی با مردم معمولی در اوقات غذا خوردن در منازل مشارکت داشت (مرقس ۲: ۱۵).
پ)  رسولان خانه به خانه رفتند و هرگز از آموزش دادن و موعظه کردن باز نیایستادند (اعمال رسولان ۵: ۴ ؛ ۲۰: ۲۰ – ۲۱). آنها خبر خوش را به خویشاوندان و دوستان نزدیک خود، در خانه های خود آنها موعظه کردند (اعمال رسولان ۱۰: ۲۴ – ۲۷ ؛ ۲۸: ۳۰ – ۳۱). مردم در خانه ها تبدیل شده و تعمید گرفتند (اعمال رسولان ۹: ۱۷ – ۱۸ ؛ ۱۶: ۳۱ – ۳۴ ؛ ۱۸: ۷ – ۱۱).            
ت)  مسیحیان در منازل با هم دعا کردند (اعمال رسولان ۱۲: ۱۲).        
ث)  کلیساهای مسیحی در خانه ها با یکدیگر جمع شدند (رومیان ۱۶: ۵ ؛ کولسیان ۴: ۱۵ ؛ فلیمون ۱: ۲). 
ج)  مسیحیان همدیگر را در منازل یکدیگر تجهیز میکردند (اعمال رسولان ۱۸: ۲۶). 

۳ -  خدمت عیسی و شاگردانش یک خدمت تجهیز کننده بود.

کلمات کلیدی اینها هستند: تعلیم حقیقت، نمونه دادن در هر چیز، تجهیز مهارتها و فرستادن آنانی که آموزش دیده و مجهز شده اند.

الف)  عیسی پیروانش را آموزش داد و نمونه ای را به آنها انتقال داد. 
او در ابتدا پیروانش را دعوت به " آمدن و دیدن " کرد (یوحنا ۱: ۳۹). سپس از آنها خواست که " با او" باشند (مرقس ۳: ۱۴) و از او" پیروی کنند " تا او بتواند به آنها تعلیم دهد که چگونه صیاد انسانها شوند (متی ۴: ۱۹). عیسی و پیروانش به میان آن منطقه رفتند درحالیکه تعلیم میدادند، موعظه میکردند و مردم را شفا میدادند (متی ۴: ۲۳)  خدمت آنها از همه جهت کامل بود. نه تنها آموزش داده و تربیت می کردند، بلکه به مردم نیازمند و محتاج رحمت نشان داده و خدمت می کردند.

ب)  عیسی پیروانش را تربیت کرد تا شاگردان (مسیحیان بالغ) شوند.
او به آنها آموزش داد که از تعالیمش اطاعت کنند و به آنچه که آموخته بودند عمل کنند. آنها بایستی آموزشهای او را به کار میبردند. (متی ۷: ۲۴ – ۲۷). آنها بایستی یاد می گرفتند که به نزد دیگر انسانها بروند و خبر خوش را موعظه کنند، مریضان را شفا دهند و آنچه را که مفت یافته بودند، مفت بدهند (متی ۱۰: ۵ – ۸). آنها باید میآموختند که رحمت نشان دهند. (لوقا ۱۰: ۳۷).

پ)  عیسی شاگردانش را فرستاد تا شاگردان بیشتری بسازند.        
در نهایت، همانطور که خدا عیسی را فرستاد، عیسی هم شاگردانش را فرستاد (یوحنا ۱۷: ۱۸ ؛ ۲۰: ۲۱). او به آنها فرمان داد که به نزد تمام ملل جهان رفته مردم این ملتها را شاگردان عیسی مسیح بسازند. آنها بایستی توسط موعظه انجیل، از طریق تعمید ایمانداران و بواسطه تعلیم آنها در اینکه از همه آنچه که او به آنها دستور داده بود، اطاعت کنند، شاگردان بسازند (متی ۲۸: ۱۸ – ۲۰).
۴ -  خدمت عیسی یک خدمت افزایش یابنده بود.

الف)  سه گروه کلیدی:        
۱-    گروه بزرگ – انبوه جمعیت
۲-    گروه کوچک – گروه شاگردان، مشارکت خانگی یا کلیسای خانگی که بطور مرتب با یکدیگر ملاقات میکردند.
۳-    فردی – ملاقات یک شخص با شخص دیگر برای هدفهای مشخص

ب)  سه تاکید متفاوت: 
۱-    در یک گروه بزرگ، تاکید ما بر تعلیم دادن – شناخت و تشویق است.
۲-    در یک گروه کوچک، تاکید ما بر تربیت کردن – بررسی، تاثیرگزاری و کاربردهای امکان پذیر است.
۳-    با یک فرد، تاکید ما برانتقال دادن یک نمونه – کاربرد شخصی، تغییر شخصیت و عادتها (کولسیان ۱: ۲۸ – ۲۹ ؛ دوم تیموتائوس ۳: ۱۶)، تجهیز برای وظایف مخصوص و خدمت به یکدیگر در ملکوت خدا است (افسسیان ۴: ۱۲ ؛ دوم تیموتائوس ۳: ۱۷).

پ)  نمونه های کتاب مقدس در باره ارزش گروه بزرگ، گروه کوچک و فردی

  انبوه جمعیت (متی ۹: ۳۶)                                    
۱-  عیسی  ۱۲ شاگردان (متی ۱۰: ۱ – ۲)             
  پطرس (یوحنا ۱: ۴۲ ؛ متی ۱۶: ۱۸)                        

 ۵۰۰۰  نفر (اعمال رسولان ۴: ۴)
۲-  پطرس  دسته شاگردان (اعمال رسولان ۲: ۱۴)       
 برنابا (اعمال رسولان ۴: ۳۶ – ۳۷) 

  یک جمعیت زیاد (اعمال رسولان ۱۱: ۲۴)                     
۳-  برنابا   .......                                                                
  پولس (اعمال رسولان ۱۱: ۲۵ – ۲۶)     

  همه کلیساها (دوم قرنتیان ۱۱: ۲۸) 
۴-  پولس   دسته همکاران او (اعمال رسولان ۱۶: ۶ ، سیلاس، تیموتائوس، لوقا)
  تیموتائوس (فیلیپیان ۲: ۱۹ – ۲۳ ، دوم تیموتائوس ۳: ۱۰ – ۱۱)              

  مشارکت ایمانداران در افسس (اول تیموتائوس ۱: ۳ ؛ دوم تیموتائوس ۴: ۱ – ۵)  
۵-  تیموتائوس   ناظرین، خادمین، بیوه ها، پیران، جوانان، برده ها، اربابان، ثروتمندان و غیره.  
  سپردن آنچه یاد گرفته بود به افراد قابل اعتماد و واجد شرایط (دوم تیموتائوس ۲: ۲) 

 دیگران (۲ تیموتائوس ۲: ۲)، برای مثال: هدایت مشارکتهای دیگر 
۶-  یک شخص قابل اعتماد و   تربیت یک گروه قابل اعتماد و واجد شرایط دیگر
واجد شرایط                  تعلیم، تربیت و فرستادن یک شخص قابل اعتماد و واجد شرایط دیگر

۷ – شما و من: بدینطریق ما که در زمان حاضر زندگی میکنیم در گروهی کوچک آموزش دیده ایم و شاید مانند تیموتائوس تربیت شده ایم. به نوبه خود گروه کوچک خودتان را برگزینید و تیموتائوس خودتان را آموزش دهید و خود را به تجیهیز کردن آنها متعهد کنید.


ب  -  خدمت عیسی مسیح امروز ادامه دارد.

۱ -  ملاقاتهای مشارکت خانگی

عیسی امروزه خدمتش را از طریق ایمانداران معمولی در گروههای بزرگ (کلیساها)، در گروههای کوچک (در خانه ها) و از طریق افراد ادامه می دهد. بسیاری از ایمانداران هر هفته در خانه های ایمانداران ملاقات می کنند. آنها یکدیگر را ملاقات میکنند تا خدا را از طریق عیسی مسیح عبادت کنند، تا در شناخت و اطاعت از عیسی مسیح رشد کنند و تا عیسی مسیح را به دیگر انسانها بشناسانند. آنان همچنین یکدیگر را جهت تربیت شاگردان جدید، تیموتائوس های جدید و سرگروه های جدید ملاقات میکنند. 

۲ -  تیموتائوس خود را تربیت کنید.

حداقل یک نفر را در هر مشارکت خانگی یا گروه کوچک بر اساس دوم تیموتائوس ۲: ۲ انتخاب کنید. او بایستی فردی امین یا قابل اعتماد و با صلاحیت یا قادر به تعلیم دیگران باشد. با این فرد بطور مرتب هفته ای یکبار ملاقات کنید تا او را تربیت و تشویق کنید. برای او نمونه ای شخصی باشید. بر روی انتقال نمونه شخصیتی بخصوص در نکات زیر تاکید کنید:
کاربرد شخصی و تغیر شخصیت و عادات. این فرد را تجهیز کنید تا یک سر گروه شود، سپس او را در زمانیکه یک گروه کوچک را هدایت کرده و " تیموتائوس " خودش را آموزش میدهد، بعنوان یک مربی همراهی کنید.

۳-  طراحی یک خدمت افزایش یابنده 

الف) سرگروه هایی که یک مشارکت خانگی یا گروه کوچک را آموزش میدهند، کلید های اصلی جهت یک خدمت افزایش یابنده هستند.
اگر هر مشارکت خانگی آموزش دیده دو مشارکت خانگی جدید را در سال آغاز کند، در طی ۱۰ سال ۵۱۲ عدد مشارکت خانگی موجود خواهد بود.
ب) یک مربی برای تربیت سر گروه ها در هر شهر، کلید اصلی جهت افزایش تعداد سر گروه ها میباشد.
هر کلیسا میتواند با تعیین کردن یک مرد و یک زن بعنوان سر گروه جهت آموزش سر گروه های بیشتر آغاز کند، سپس هر کلیسا میتواند با تعیین کردن یک مرد و یک زن در هر شهر جهت آموزش سر گروه های بیشتر ادامه دهد
پ) فرمان و وعده خدا:
ماموریت فرهنگی خدا درکتاب پیدایش ۱: ۲۸ گفت، " زمین را پر سازید". ماموریت عظیم عیسی در انجیل متی ۲۸: ۱۹ میگوید، " بروید و همه ملتها را شاگرد سازید ". نقشه خدا شکست نخواهد خورد. خدا میگوید، " یقیناً به طوری که قصد نموده ام، همچنان واقع خواهد شد." (اشعیا ۱۴: ۲۴ ، ۲۷). در پایان، انبوه عظیمی ازهر ملت، قوم، مردم و زبان خواهند بود که هیچکس تعداد آنان را نمیتواند بشمارد و در حضور عیسی مسیح خواهند ایستاد. (مکاشفه ۷: ۹)

عیسی مسیح شاگرد ساخت. او به مردم گفت: " بیایید و ببینید" و" از من پیروی کنید " (یوحنا ۱: ۳۹ ، ۴۳). مردم از همه جا میآیند تا ببینند او چگونه زندگی کرد و زندگی اش را صرف چه کاری نمود، علت اینکه مردم در تمام کشورهای جهان او را پیروی می کنند این است که آنها در می یابند عیسی کیست  و چه اعمالی انجام می دهد.
او زندگی انسانها را دگرگون  می سازد، او زندگی ما را کاملا ّ دگرگون ساخت.

عیسی با دعا دوازده نفر را انتخاب کرد تا شاگردانش باشند و آنها را آماده ساخت. او می خواست این شاگردان در حال رشد " با او" وقت بگذرانند، تا به کلامش گوش دهند و زندگی اش را از نزدیک ببینند، از زندگی اش سرمشق گیرند ومانند او خدمت کنند (مرقس ۳: ۱۳- ۱۵).
حدود دوسال بعد عیسی به شاگردانش ماموریتی داد: " بروید همه امتها را شاگردان بسازید" (متی ۲۸: ۱۸- ۲۰) و آنها رفتند و از اورشلیم تا اقصای عالم شاگردان ساختند (اعمال رسولان ۱: ۸).
این شاگردان هم به نوبه خود شاگردان بیشتری تربیت کردند و به مکان های دور دست دیگر رفتند و آنچه را یاد گرفته بودند به دیگران انتقال دادند (دوم تیموتائوس ۲: ۲)
بنابراین امروزهم شاگردان خداوند عیسی مسیح در تمام کشورهای جهان درحال تربیت شاگردان جدید هستند.
پولس رسول تعلیم می دهد که عیسی مسیح به مسیحیان ماموریت مشخصی داده است:
" تا قوم خدا را برای انجام خدمت آماده بسازند بطوریکه بدن مسیح بنا شود" (افسسیان ۴: ۱۱- ۱۶).

کلیسا چیست؟

در سطح محلی، کلیسا همانا تجمع مسیحیان در یک خانه (رومیان ۱۶: ۵) یا یک شهر (اول قرنتیان ۱: ۲) می‌باشد. در سطح جهانی، کلیسا بدن مسیح (افسسیان ۱: ۲۲- ۲۳) می‌باشد و تمام مسیحیان اعضای آن بدن هستند (اول قرنتیان ۱۲: ۱۲). کلیسا بنایی روحانی است که هر فرد مسیحی یکی از سنگهای زنده آن می‌باشد (اول پطرس ۲: ۵) و یا مکانی است که خود خدا بواسطه‌ روحش در آن سکونت می‌نماید (افسسیان ۲: ۲۱- ۲۲). کلیسا خانواده الهی می‌باشد (افسسیان ۲: ۱۹). خدا، پدر پرمحبت کلیسا و مسیحیان نیز برادران و خواهران یکدیگر می‌باشند. کلیسا گله گوسفندانی است که شبانی را که در جلوی آنها حرکت می‌کند، پیروی می‌کنند (اول پطرس ۵: ۲ ؛ ۲: ۲۵؛ ۵: ۴). کلیسا ملت مقدس خداست که متشکل از مردمی است که خدا آنها را از میان تمام ملل جهان انتخاب می‌کند (اول پطرس ۲: ۹- ۱۰). کلیسا تجلی قابل رؤیت ملکوت یا پادشاهی خدا بر روی زمین می‌باشد (متی ۱۳: ۳۶- ۴۳؛ ۱۶: ۱۸- ۱۹؛ ۲۱: ۴۲- ۴۴). کلیسا هنوز واقعیت کاملی نیست، بلکه در زمان بازگشت مسیح، عروس کامل عیسی خواهد بود (مکاشفه ۲۱: ۱- ۲ ، ۹- ۱۰؛ ۱۹: ۷). از طرفی کلیسا، " کلیسایی مبارز" در دنیا است که در آن مسیحیان در برابر حملات دشمن ایستادگی می‌کنند (متی ۱۶: ۱۸- ۱۹؛ افسسیان ۶: ۱۰- ۱۸؛ مکاشفه ۱۲: ۱۰- ۱۲). از طرف دیگر، کلیسا، " کلیسای پیروز" در آسمان می‌باشد، مکانی که مسیحیانی که از این جهان رفته‌اند در آنجا در حضور خدا سکونت می‌کنند (غلاطیان ۴: ۲۶؛ عبرانیان ۱۱: ۱۰، ۱۶؛ ۱۲: ۲۲- ۲۴؛ ۱۳: ۱۴).

کلیسای مسیح چگونه بنا می‌شود؟

مسیح کلیسای خود را بنا می‌کند و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت (متی ۱۶: ۱۸). مسیح در ابتدا از رسولان استفاده کرد تا کلیساهای تاریخی را در میان یهودیان، غیریهودیان و سامریان بنیان نهد (افسسیان ۲:‌ ۲۰). امروزه او از مسیحیان معمولی جهت بنای کلیسای خود استفاده می‌کند. او کلیسای خود را بر روی مسیحیانی بنیان می‌گذارد که زندگی مسیحی‌ درستی داشته‌ (افسسیان ۴: ۱- ۲)، و متکی بر آموزه‌های صحیح از کلام خدا هستند (افسسیان ۴: ۳- ۶). او همچنین کلیسای خود را بر روی مسیحیانی که خدمات مختلف و تواناییهای روحانی متفاوتی دارند، بنا می‌کند (افسسیان ۴: ۷- ۱۲). او به ایمانداران جدید کمک می‌کند تا تبدیل به شاگردان او شوند (مسیحیان بالغ) (افسسیان ۴: ۱۳- ۱۴) و آنها را به جهت انجام خدمات مختلف عملی در داخل و خارج از کلیسا تجهیز می‌کند (افسسیان ۴: ۱۲) و اجتماعی مبتنی بر حقیقت و محبت بنا می‌کند که در آن ایمانداران دائمأ در جهت شباهت به مسیح رشد می‌کنند (افسسیان ۴: ۱۵- ۱۶). و بدین ترتیب کلیسای خود را بنا می‌کند. امروزه، بنای کلیسای مسیح مسئولیت تمام مسیحیان می‌باشد.

بشارت ملکوت چیست‌؟

بشارت ملکوت یعنی اعلام خبر خوش مربوط به پادشاهی یا حکومت مقتدرانه خدا به‌واسطه عیسی مسیح بر هر شخص و همه چیز (متی ۲۸: ‌۱۸). این خبر خوش بطور خاص مربوط می‌شود به پادشاهی او که در دل قوم خاص او مورد پذیرش قرار گرفته و در زندگی آنان در حال عمل کردن می‌باشد (لوقا ۱۷: ‌۲۱).
ملکوت خدا در نجات اولیه ایشان (مرقس ۱۰: ‌۲۵-۲۶؛ اعمال ۲۰: ‌۲۴-۲۵) و تَشَکُّل ایشان بصورت کلیسای مسیح بر زمین (متی ۱۶: ‌۱۸-۲۰) متجلی می‌شود. این ملکوت در نهایت در نجات کامل ایشان (متی ۲۵: ‌۳۴) و برقراری آسمان و زمینی کامل و جدید متجلی خواهد شد (مکاشفه ۲۱: ‌۱؛ ۲۲: ‌۳).
ملکوت خدا ملکوتی است در حال حاضر که به‌هنگام ظهور عیسی مسیح آمد (متی ۱۲: ‌۲۸). این ملکوتی است در حال رشد که دائماً در میان تمامی ملل جهان و تعداد کثیری از مردم گسترش می‌یابد (لوقا ۱۳: ‌۱۸-۲۰). ملکوت خدا همچنین ملکوتی است آتی که به‌هنگام بازگشت عیسی مسیح تبدیل به واقعیتی کامل و بی‌نقص خواهد شد (مکاشفه ۱۱: ‌۱۵).

بشارت ملکوت خدا کِی موعظه می‌شود؟

عیسی مسیح به‌هنگام ظهورش به بشارت ملکوت موعظه می‌کرد (مرقس ۱: ‌۱۴-۱۵؛ متی ۴: ‌۲۳). عیسی بیش از ۵۰ مَثَل بیان کرد که اکثر آنها در باره ملکوت خداست‌. عیسی در این مثل‌ها در باره خصوصیات ملکوت خدا تعلیم می‌دهد، خصوصاً در باره این که چگونه می‌توان وارد آن شد و در آن زندگی کرد. و بالاخره عیسی فرمود: «به این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امت‌ها شهادتی شود؛ آنگاه انتها خواهد رسید» (متی ۲۴: ‌۱۴).
بدینسان‌، پس از برقراری کلیسای مسیح در جهان‌، مسیحیان به بشارت ملکوت موعظه کردند (اعمال ۸: ‌۱۲؛ ۱۹: ‌۸؛ ۲۰: ‌۲۴-۲۵؛ ۲۸: ‌۲۳، ۳۱). امروزه‌، موعظه به ملکوت خدا وظیفه هر مسیحی است‌.

کلیسای ایرانیان دُبی

رادیو مژده

رادیو مژده

معرفی نرم افزار مژده

نرم افزار مژده

بالای صفحه