کتاب مکاشفه با استفاده از اعداد مکاشفه می کند

کتابمقدس به راستی کتاب شگفتیهاست. هر چند این کتاب همانطور که پولس رسول در دوم تیموتاوس میگوید، الهام خداست، و درواقع به جهت تعلیم، تکتاب مکاشفه با استفاده از اعداد مکاشفه می کندنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت، جهت عمل نیکوی مرد خدا مفید است ، اما در عین حال از زیباییهای ادبی و اسرار بینظیری برخوردار میباشد. یکی از این اسرار مفاهیم اعداد در کتابمقدس است. من در این مقاله میخواهمتنها به اعداد کتاب مکاشفه یوحنا بپردازم و امیدوارم برای خوانندگان محترم نیز جالب باشد.
اعداد درکتاب مکاشفه یوحنا درست همانند کتاب دانیال، اهمیت نمادین دارند تا اهمیت عددی.

عدد ۳ : معمولاً عدد خدای سه شخصیتی می باشد . با این وجودکه خدا یکی است . عدد سه نمادین است . سه روح شـریر کـه از دهان اژدها ، وحش و نبـی کـاذب بیرون می آیـد یک تثلیث شیطـانی را نشان می دهند.
عدد ۲/۱ ۳ : عددی که اعلان کننده کلام خدا در میان محنت می باشد . در طول عهد عتیق ، یک دوره ۲/۱ ۳ سال وجود داشت که قوم خدا نمی توانند هرگز فراموش کنند. دوره خشکسالی که پادشاه شریر اخاب و همسرش ایزابل انبیای خدا را جفا رساندند در حالیکه ایلیا و ۷۰۰۰ پیامبر دیگر در حضـور بت بعل زانو نزدنـد. بـا مقـایسه اول پادشـاهـان بـابهـای ۱۷ ـ ۱۹ ، یعقـوب ۵ : ۱۷ و مکـاشفـه ۱۱ : ۶  می توانیم ببینیم که یوحنای رسول به این ۲/۱ ۳ سال فکر می کرد. عدد ۲/۱ ۳ همچنین زمانی ، زمان و نصف زمان (۱۲ : ۱۴) ،۴۲ مـاه (۱۱ : ۲، ۱۳ : ۵) و عـدد ۱۲۶۰ روز (۱۱ : ۳ ، ۱۲ : ۶) را مشخص می سازد . (۱۲ : ۵ ـ ۶)  بطـور واضح نشـان می دهد کـه این دوره با آمـدن اولیه مسیـح شروع می شود و (۱۱ : ۲ ـ ۱۲) دوره خیلی کوتاه جفا ، درست قبل از آمدن ثـانویـه مسیـح پـایان می یابد. بنابراین در کتاب مکاشفه عدد ۲/۱ ۳ سال بطور نمادین کل دوره بین آمدن اولیه و ثانویه مسیح را نشان می دهد که همزمان با دوره محنت و جفای کلیسای مسیحی (یوحنا ۱۵ : ۱۸ ـ ۲۱، ۱۶ : ۳۳) و دوره اعلان انجیـل با تمـام قـدرت در همـه دنیا می باشد (۱۱ : ۷ ، متی ۲۴ : ۱۴) . این دوران بلافاصلـه با یک دوره خیلی کـوتاه ۲/۱ ۳ روز دنبـال می شود، که در طول آن وحش از هاویه پائین می آید و دو شاهد را خواهدکشت و صدای انجیل را مسکوت خواهد کرد (۱۱ : ۷ ـ ۱۱ ، ۱۳ :۷). وحشی کــه از هاویه می آید (۱۱ : ۷) دنیـای غیـر مسیحی را در مرحلـه نهایی اش نشان می دهد.
عدد ۴ : چهار مسیر بادی می باشد و بطور نمادین جهان یا زمین را نشان می دهد. برای مثال ، ۴ فرشته خوب ایستاده در چهار گوشه زمین بازدارنده چهار باد ویران کننده زمین می باشند (۷ : ۱) . ۴ فرشته شریر بسته شده بر رود بزرگ فرات ، یک سوم مردم روی زمین را با ۳ بلای آتش ، دود و گوگرد می کشند (۹ : ۱۴ و ۱۸). اورشلیم جدید ۳ دروازه در هر ۴ طرفش دارد که مردم را از هر قومی روی زمین که از کلیسای مسیحی وارد می شوند (۲۱ : ۱۳) نشان می دهند.
عدد ۶ : عدد انسان است (۱۳ : ۱۸). مهر ششم ، روز داوری نهایی بشر  غیرنادم را آغاز می کند و ۶ جزء خلقت و ۶ طبقه از مردم شریر را (۶ : ۱۲ ـ ۱۷) تحت تأثیر قرار می دهد . عدد ۶۶۶ عدد دجـال و یـارانش را نشـان می دهد . درست همانطور که ۶ هرگز به ۷ نمی رسد، ۶۶۶ نیز به ۷۷۷ نمی رسد. دشمنان خـدا همیشـه سعـی می کنند کـه شبیه خـدا باشند امـا همیشـه شکست می خورنـد . عـدد ۶۶۶ ” شکست روی شکست روی شکست “ دجال و همه کسـانـی که او را پیروی می کنند را نشان می دهد. که  حاکی از شکست آنها در دستیابی به کمالی است که فقط خدا می تواند ببخشد .
عدد ۷ : عدد کامل الهی و کمال است که همیشه هدف خدا را می رساند. برای مثال در باب ۱ ، ۷ چراغدان و ۷ ستاره نشان دهنده ۷ کلیسا و قاصدانش می باشد و ۲ : ۷ مشخص می سازد که همه کلیساها در دنیا و در طول تاریخ ، از آمدن اولیه تا آمدن ثانویه مسیح را شامل می شود. در باب ۲ و ۳،  ۷  نامه نشانگر ۷ دوره متوالی از تاریخ کلیسا نمی باشد بلکه بیشتر نشاندهنده پیامهای مسیح به هر کلیسایی در دنیا و در تاریخ می باشدکه در زمانهای مختلف در تاریخچه شان همان شرایطی را تجربه می کنند که در این نامه ها نوشته می شود. درست همانند چراغدان ها و ستاره ها که بطور لفظی ترجمه نمی شوند بلکه نمادین ، همینطور عدد هفت ، بعنوان عدد تفسیر نمی شود بلکه نمادین. ساختار ظاهری کتاب مکاشفه با عدد هفت تعیین می شـود وکتـاب به هفت قسمت یکسان تقسیم می شود که هر کدام اصول حاکم در تاریخ بشری را از نقطه نظر متفاوت توصیف می کنند.
عدد ۱۰ : عدد کمال است . کلیسای اسمیرنا برای ۱۰ روز جفا خواهد دید که درست به اندازه ای است که خدا در نظر گرفته است ـ نه بیشتر (۲ : ۱۰) ! عدد فرشتگان در اطراف تخت خدا، ۱۰ هزار در ۱۰ هزار (هزاران هزار) می باشد ( ۵ : ۱۱ )  . اژدها ۱۰ شاخ دارد ( ۱۲ : ۳) که حکومت او را بر دنیای گناهکار از طریق قدرتهای کوچکترش نشان می دهد، یعنی از طریق بشر در موقعیتهای قدرت در هر بخشی از زندگی ( ۱۷ : ۱۲ ـ ۱۴). وحشی که از دریا بالا می آید۱۰ شاخ با ۱۰ تاج بر شاخهایش دارد (۱۳ : ۱) و وحشی که زن در باب ۱۷ بر آن سوار است ۱۰ شاخ دارد(۱۷ : ۷) . ۱۰ شاخ ۱۰ پادشاه را نشان می دهد ( ۱۷ : ۱۲).
عدد ۱۲ : عدد کاملیت با توجه به قوم خدا می باشد. برای مثال ، در باب ۱۲ ، زن تاجی با ۱۲ ستاره بر سرش دارد. او قوم عهد عتیق خدا  (۱۲ سبط اسرائیل) (۱۲ : ۱) و قوم عهد جدید (۱۲ : ۶ ) را نشان می دهد. در باب ۲۱ ، دیوار اورشلیم جدید ، ۱۲ دروازه شامل ۱۲ مروارید دارد (۲۱ : ۲۱) با ۱۲ فرشته در دروازه ها و روی دروازه ها نام ۱۲ سبط اسرائیل نوشته شده است ( ۲۱ : ۱۲). این تصویر، قوم نجات یافته خدا را از عهد عتیق نشان می دهد. دیوار اورشلیم جدید نیز ۱۲ اساس داشت و روی آنها نام ۱۲ رسول مسیح بود (۲۱ : ۱۴). این تصویر ، قوم نجات یافته خدا را از عهد جدید نشان می دهد. در اورشلیم جدید درخت حیات ۱۲ محصول میوه را تولید خواهد کرد، هر محصول برای هر ماه ( ۲۲ : ۲) که نشاندهنده پری و حیات جاودانی برای قوم خدا می باشد .
عدد ۲۴ : قوم نجات یافته خدا را در آسمان ، هم از عهد عتیق و هم از عهد جدید نشان می دهد. لباسهای سفیدشان نماد تطهیر شدنشان با خون مسیح می باشد و تاج هـای طلای آنها نمـاد فـاتـح بودنشـان می باشد که غلبه یافته اند (۴ : ۴ ، ۵ : ۸ ـ ۱۰).
عدد ۱۴۴۰۰۰ : عدد کمال مطلق و کاملیت قوم خدا می باشد. ۱۲×۱۲×۱۰×۱۰×۱۰ (۷ : ۴) مردم مهر شده نشاندهنده عدد کامل یهودیان و غیریهودیانی می باشدکه خدا برای نجات در طول تاریخ انبیا انتخـاب کـرد (رومیان ۱۱ : ۲۵ ـ ۲۶ ). یک نفـر هـم فـرامـوش نخواهد شد (ارمیا ۲۳ : ۴ ، مکاشفه ۲۱ : ۲۷).
عدد ۱۰۰۰ : عدد کمال مطلق می باشد. شیطان برای ۱۰۰۰ سال بسته می شودکه همان ۱۰×۱۰×۱۰ سال می باشد ، دوره کاملی را نشـان می دهـد کـه خـدا مقرر کـرد نفوذ شیطـان را برزمین کم کنـد (۲۰ : ۱ ـ ۳ و ۷). چون شیطان در آمدن اولیه مسیح بسته می شود و درست قبل از آمدن ثانویه مسیح آزاد مـی شود، ۱۰۰۰ سـال نمـاد کـل دوره عهـد جدیـد از آمـدن اولیـه تـا آمـدن ثـانویـه مسیـح می باشد.
نتیجه : کتاب مکاشفه یک قطعه هنری می باشد شامل : هفت قسمت مشابه که اصول اصلی حاکم در تاریخ این دنیا را ،  از آمدن اولیه تا آمدن ثانویه مسیح توصیف می کند و هر قسمت بخشی از تاریخ را با تفضیل بیشتر در برمی گیرد. کتاب با استفاده از نمادگرایی جالبی از تصاویر و اعداد ، قدرتهای واقعی تاریخ ، اشخاص و وقایع را نشان می دهد. خدا نه تنها همه چیزها را با حکمت خلق کرد (مزمور ۱۰۴ : ۲۴) بلکه بر تاریخ دنیا نیز با حکمت ، حکومت و نظارت می کند. تاریخ کلیسای خدا در داخل تاریخ دنیای خدا یک قطعه هنری می باشد. اما چون گناه باعث همه خرابیها در زندگی و جامعه بشری شد ، ما نمی توانیم ببینیم که خلقت و تاریخ یک قطعه هنری می باشند. این نیاز وجود دارد که خدا به ما آن حقیقتی که در تاریخ بشری وجود دارد و آن عمقی که پایه اصول تـاریخ بشـر می باشد ، مکاشفه کند . تاریخ این دنیای حاضر مجموعه ای  تاریک از وقایع غیرقابل توضیح نمی باشد. بلکه تاریخ این دنیا حقیقی و با مفهوم است که هدف مشخصی دارد و برای مسیحیان بسیار امید بخش می باشد. هدف کتاب مکاشفه تشویق مسیحیان در مبارزه آنها روی زمین می باشد. پیام اصلی آن این است که عیسی مسیـح پیروز شـده و همـه قومی که به مسیـح تعلـق دارند از طریـق او فـاتحـان می باشند (۱۷ : ۱۴، رومیان ۸ : ۳۷).
فیض خداوند با همه شما باشد

کلیسای ایرانیان دُبی

رادیو مژده

رادیو مژده

معرفی نرم افزار مژده

نرم افزار مژده

بالای صفحه